עברית  |  English  |  לכבוד
ועדת משנה לעררים
המועצה הארצית לתכנון ובניה                                                                              27 במאי 2008
 
שלום רב,
 
הנדון: תכנית חכ/1/יג- חוף הבונים –  ערר על החלטת הועדה לשמירה על הסביבה החופית.
 
החברה להגנת הטבע מגישה בזאת ערר על החלטת הועדה לשמירה על הסביבה החופית בעניין תכנית מס'חכ/1/יג- חוף הבונים.
  
1. מבוא:
חוף הבונים "לדעת רבים ... הוא חוף היםהיפה, העשיר והמגוון ביותר בחופי ישראל.
חוף הבונים...מהווה פינת טבע המרגשת גם את חובבי הטבע הידענים, אלו שמכירים את הצמחים ובעלי החיים ויודעים את ערכם ... וגם את חובבי הטבע שנהנים לבלות במחיצתו, בלי להכיר את כל הפרטים וכל השמות. בהשוואה לחופים אחרים באזור הרי שחוף הבונים הוא העשיר והמגוון ביותר."(מתוך הדו"ח הסביבתי שהוכן לתכנית).
"כל הקומפלקס החופי המקומי הוא מיוחד ויש להגן עליו. בתוך הקומפלקס החופי מצויים מספר ערכי טבע שיש לשמור עליהם במיוחד. בחלקם אלו מינים בודדים בעלי יחוד ובחלקם מופעים מיוחדים של מינים נפוצים יותר. חלק מהאזור מוגן בחוק מתוקף היותו שמורת טבע, באזורים האחרים אשר אינם שמורת טבע מצויים מיני צמחים שהם מבחינת ערכי טבע ראויים לשימור."  ( מתוך הדו"ח הסביבתי אשר הוכן לתכנית).
עוד נכתב, ע"י פרופ' אוריאל ספריאל בשנת 97', כי שמורת דור הבונים "היא שמורת החוף הים תיכוני הגדולה והחשובה בישראל, ואף בכל אזור הים התיכון המזרחי".
 
בתחום התכנית קיימים בתי גידול ומשאבי טבע ייחודיים ונדירים: "אחד האתרים החשובים ... לקינון בחופי ישראל של צבי ים הוא החוף החולי מצפון לשמורת טבע הבונים" (מתוך הדו"ח הסביביתי). עוד בתחום התכנית שטחי מלחה הסמוכים לנחל מהר"ל, שטחי חוליות ועליהם מינים נדירים אשר חלקם נמצאים בסכנת הכחדה.
 
והנה, למרות האמירות החד משמעיות בדו"ח הסביבתי לגבי ערכי הטבע והנוף הייחודיים והנדירים והחשיבות לשמרם, מקודמת תכנית המייעדת חוף רחצה חדש בחוף החולי שמצפון לשמורת הטבע המוכרזת.
                               
2. מוקדי הפיתוח בתכנית
התכנית כוללת  שני מוקדי פיתוח ושירותים בחוף הבונים (ראה תמונה 1):
* מוקד מרכזי- בשטח חוף רחצה הפעיל כיום ומנוהל ע"י רשות הטבע והגנים, ובו מוצעים 120 מ"ר זכויות בניה. מליאת הולחוף החליטה להעתיק למוקד זה את מרכז המידע שהיקפו 60 מ"ר מהמוקד הצפוני, כך שהוא מתוכנן להיקף של 180 מ"ר. בסמוך למוקד זה ממוקמת חניה.
* מוקד צפוני – מצפון לשטח הרחצה הקיים, סמוך לנחל מהר"ל, הכולל במקור זכויות בניה של 400 מ"ר (כולל מרכז מידע של 60 מ"ר אשר יועבר למוקד המרכזי וכן פרגולה של 100 מ"ר). לאור החלטת הולחוף, היקף הבינוי המעודכן של המוקד הצפוני הוא 340 מ"ר (כולל הפרגולה). בסמוך למוקד זה ממוקמת חניה.
מליאת הולחוף החליטה לאשר את התכנית במספר תנאים כפי שמפורט בהחלטתה.
 
 
 
 
 
תמונה 1: אזור התכנית ובו המוקד הקיים (המרכזי) המנוהל ע"י רשות הטבע והגנים,
והמוקד הצפוני המוצע (באדום) וחוף הרחצה המתוכנן.
 
 
3. עיקרי עמדת החברה להגנת הטבע
החברה להגנת הטבע מתנגדת לתכנית המוצעת וטוענת כי הקמת מוקד חדש נוסף של שרותי חוף ומסעדה בשטח חוף הבונים, מצפון למוקד החוף הקיים, תביא לפגיעה קשה בשטחים איכותיים ביותר הכוללים ערכי טבע ייחודיים ורגישים.
 
אין כל הצדקה למקם שני מוקדי פיתוח,בשטח חוף שהוא מהרגישים והייחודיים בחופי הארץ.
 
 
 
 
אנו סבורים כי ניתן לתת מענה לצורך הציבורי בחופי רחצה,  ע"י הרחבת חופים מפותחים וקיימים במרחב חוף הכרמל, בנווה ים ובדור, וכך לאפשר את האיזון הרצוי בין שימור הסביבה החופית ובין התועלת והנאת הציבור.
 
4. עמדת לשכת התכנון ומתכנן מחוז חיפה – נגד פיתוח המוקד הצפוני:
עמדת לשכת התכנון המחוזית ומתכנן המחוז בעת הדיון להפקדה היתה שלא לאפשר את פיתוח המוקד הצפוני. בפרוטוקול החלטת הועדה המחוזית נכתב:
"בהתאם למסקנות הדו"ח לשכת התכנון השתכנעהכי המוקד הצפוני וחוף הרחצה המוצע יהווה פגיעה במשאבי הטבע ובמערכות האקולוגיות הנדירות הקיימות בתא שטח זה. כן מציינת הלשכה כיהינה מקדמת 2 מוקדי תיירות רחבי היקף: מצפון לבונים, את אתר נווה יםומדרום את אתר דור נחשולים. אתרים אלו כוללים בתוכם חוף רחצה מוסדר ופעילות מגוונת של תיירות חופית הכוללת לינה ומגוון שירותים נלווה. לשכת התכנון סבורה כי לאור ממצאי הדו"ח ולאור העובדה כי מקודמים מוקדי תיירות חופית בקירבת מקום,ראוי להשאיר חוף זה כטבעו ולא ליעד בחלקו הצפוני חוף רחצה מוסדר ואתר לשהיית לילה ."
 
5. עמדת המשרד להגנת הסביבה – נגד קידום התכנית:
" לאור ממצאי הדו"ח הסביבתי משרדנו מתנגד לקידום התכנית המוצעת לחוף רחצה כפרי - על השירותים והפיתוח המוצעים בו - ולאזור לינה בחוף הבונים, אשר צפויים לגרום לפגיעה קשה במשאבי טבע ובמערכות אקולוגיות ייחודיים, נדירים וראויים לשימור. משרדנו מציע לבחון חלופות אחרות לאזור לינה וחוף רחצה כפרי באזור חוף הכרמל".
 
6. הפגיעה הצפויה במשאבי הטבע ובמערכות האקולוגיות  
בתחום התכנית לחוף רחצה, למרות היותו  מחוץ לשמורת הטבע, קיימים אזורים ערכיים, ייחודיים ורגישים ביותר מבחינה אקולוגית אשר עלולים להיפגע מהתכנית, ויש צורך למנוע את הפגיעה בהם ואפילו לתת להם הגנה נוספת.
6.1 אזור המלחה בעורף החוף מצפון לנחל מהר"ל
 אחת ממלחות החוף המועטות המקיימות עדיין מערכת אקולוגית מגוונת עם שיעור גבוה של מינים נדירים מחד ומינים מאפייני מלחה מאידך.
6.2  החוליות שמצפון לנחל
בתי גידול רבי עניין של פאונה ופלורה של חולות בלתי מיוצבים ומיוצבים למחצה ביניהם מינים נדירים, מינים אנדמיים ואף מינים המצויים בסכנת הכחדה,.
6.3  החוף החולי הצפוני, המהווה אזור הטלה לצבי ים
 על פי רט"ג , נצפו השנה ובשנים הקודמות עליות והטלות של צבי ים בחוף זה.
בדו"ח הסביבתי נכתב: "הבטחת אזור ההטלה של צבי הים חשובה מאוד. במידת האפשר כדאי למנוע נוכחות אדם על החוף החולי בחודשי הקיץ, מסוף מאי עד ראשית ספטמבר, בקטע החוף שבין נחל המערות לשמורת הטבע של הבונים. החוף צריך להיות נקי מאנשים מלפנות ערב, החל מהשעה 18:00 לערך ועד הבוקר".
 הסדרת חוף רחצה מוכרז באזור זה יגרום לפגיעה באוכלוסיית צבי הים. הפגיעה תיגרם ע"י רעש ותאורה, גם ללא לינה מוסדרת, שהרי עצם הקמת החוף, תגביר בהרבה את היקף הלינות בלילה.
 
מוקד שרותי החוף הכולל מסעדה, המוצע במרחק 70 מטר מהחוף , יגרום להפרעה ופגיעה בפעילות ההטלה של צבי הים. גם ללא מסעדה, עצם הקמת מוקד השירותים ופיתוח חוף הרחצה יסכל בעתיד את האפשרות לשמר את ערכי הטבע בשטח, ועם המסעדה ביתר שאת.
 
 
 
מדובר בפעילות רועשת אשר מתמשכת עד שעות מאוחרות של הלילה וכפי שקורה בחופים אחרים,לא אחת מתלווה למסעדה כזאת בחודשי הקיץ שהם עונת ההטלה, פעילות אירועים שהיא בעייתית במיוחד. 
 

[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com