עברית  |  English  |  דף הבית >> ועדת הגוי עתלית
 
 
ועדת הגוי עתלית
סיכום ישיבה מיום א' 20.08.06
 
הפגישה נערכה לסיכום ההליכים שנעשו עד כה בהכנת "המסמך האסטרטגי לעתלית בשיתוף הציבור" ולבקשת אודי גלילי להבהרות והשגות על אופן עבודת הצוות המקצועי.
 
נוכחים:
בני מכבי
ראש המועצה
אפרת שטרן
אסף וחנר
גבי פל
טלי שכטר
גדי שלח
ישראל שורק
אודי גלילי
צביקה שפירא
 
חלק מחברי ועדת ההגוי מחו על הפצת מידע שגוי ומטעה בחוצות הישוב ע"י עמותת 'כחול וירוק'. אודי מחה על כך שהליך בחירת החלופות בנוי באופן מכוון מראש לתוצאות ידועות. מוסכם על רוב הנוכחים שההליכים התנהלו בצורה דמוקרטית, מובנית ועקבית תוך שקיפות מרבית ובפתיחות מלאה תוך מתן אפשרות הבעת דעה לכל אחד מהנוכחים. ההחלטות התקבלו ע"פ דעת הרוב בידיעה שאין אפשרות לרצות את כולם והמיעוט חייב לקבל ולכבד את דעת רוב המשתתפים בכל שלבי ההליך.
 
המידע שהופץ לציבור ע"י עמותה ציבורית שמתיימרת לפעול למטרות נעלות קוממה ואכזבה את רוב הנוכחים. יו"ר הועד דורש הפצת מידע מתוקן, נכון ומדויק לציבור וכן התנצלות העמותה בפני הועד המקומי. לדעת אודי המידע שהופץ על ידי העמותה נועד למחות על האופי המגמתי של הליך בחירת החלופות והכנת התכנית האסטרטגית.
 
סוכם כי תתקיים פגישה בין הצוות האסטרטגי וועד עמותת כחול ירוק בהקדם האפשרי.
 
 
צפי של 20,000-25,000 תושבים נדון על רקע מצב קיים, נתונים והשלכות הבחירה על רמת השירותים לתושבים ואפשרות ביסוס הישוב. חלק מחברי הועדה הסכימו שנוכח העובדות והנתונים הקיימים זוהי הבחירה הנכונה. לדעת אודי זהו יעד מוגזם ולא מתאים לתא השטת , יישום יעד זה של מספר אוכלוסין יחייב לדעת אודי בנייה לגובה וירידה באיכות החיים.
 
 
ראש המועצה התחייב לפעול לקידום התכניות, כפי שיוחלט ע"י הועד המקומי, ככל שיידרש.
העבודה שנעשתה עד כה, להכנת המסמך האסטרטגי, בהנחיית הצוות המקצועי, נסקרה ע"י הנוכחים. מוסכם על כל הנוכחים כי ההפרדה המפלסית, בחלופה הרביעית שהוצגה במפגש האחרון היא החלופה המועדפת. הציר המרכזי בישוב עם הפנים למבצר על רקע המפרץ במבט ייחודי לעתלית. ראש המועצה פעל ויפעל להביא למימושה.
 
הבינוי המסומן בחלופה מס' 4 אינו מקובל על חברי הועדה והוא ראוי לטיפול מעמיק תוך צמצום תא השטח הבנוי והגדרת אופי הבינוי שיתאים לציפיות שהועלו עד כה. חברי ועדת ההגוי מבקשים להקפיד במיוחד על שמירה של הברכות הצפוניות כחלק מהפארק תוך הבטחת חיבור פיסי לים.
 
 המטרה לפעול לפינוי המבצר וחוף הדיפלומטים (או חלקו) והיא צריכה להיות במסמך האסטרטגי. כרמל סלע בשיתוף הוועד המקומי ועמותת כחול ירוק יפעלו במשותף לקידום יוזמת פתיחת הגן הלאומי והמבצר לציבור
 
האחריות לתחזוקה שוטפת של הבריכות לפרק זמן של כמה עשורים חייבת להיות מוגדרת ומעוגנת במסמך האסטרטגי באופן שיאפשר אכיפתה לכשתגיע התכנית לכדי מימוש.
 
בחלופה הרביעית שהוצגה מוצע כי שטח המרכז המסחרי שיבנה באזור תחנת הרכבת יהיה בהיקף של חמישים אלף מטר מרובע. בפגישות קודמות של וועדת ההיגוי נקבע כי אין צורך בשטח בסדר גודל זה.
 
תבחן האפשרות לפעול להגדיר את עתלית ב"אונסקו" כעיר מורשת עולמית. כיום יש בעיה של סגירת השטח על ידי הצבא. יש לבדוק את הגדרת השטחים הכחולים כאתר צפרות מוכר. האתר נחשב לשני בחשיבותו ובאיכותו, אחרי ימת החולה.
 
 
תפוצה:
נוכחים
צוות המסמך האסטרטגי
עמותת כחול וירוק
 

[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com