עברית  |  English  |  
מבלי לפגוע בזכויות – המחלקה המשפטית
17 אפריל 2007
לכבוד
מר כרמל סלע
ראש המועצה האזורית חוף הכרמל
מועצה אזורית חוף הכרמל
ד.נ חוף הכרמל 30860
 
נכבדי ראש המועצה,
 
הנדון:התרעה בטרם הפקדת תכנית מתאר מקומית חכ/708
סימוכין: מכתביי מימים 24.10.06, 29.11.06 ותשובותיה של עו"ד ע. מינגלגרין מימים 13.12.06, 23.1.07
 
בשם מרשתי, עמותת "אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה" הפועלת בכלים משפטיים, ציבוריים ומדעיים לשם ההגנה על הסביבה, הריני לפנות אליך בנושא שבנדון כדלקמן:
 1. להווה ידוע כי המועצה האזורית עומלת על הכנתה ובחירתה של תכנית אסטרטגית לעתלית, העתידה לשנות את פניו של הישוב ולקבוע את אופיו העתידי.
 2. במכתבו של אדוני אל תושבי עתלית מתאריך 28.3.07 נאמר כי המועצה האזורית חוף הכרמל קיבלה אישור להכין תוכנית מתאר כוללת לישוב עתלית וכן כי התוכנית נכנסה לרשימת תוכניות המתאר הצפויות לתכנון עוד בשנת 2007. זאת על אף שככל הידוע למרשתי, טרם התקבלו הכרעות בעניין יעוד הקרקעות, ולכן לכאורה יש טעם לפגם בהתקדמות התכנונית שעלולה להשפיע על דעתו של בית המשפט הבוחן את מעמדן.
 3. מרשתי סבורה כי מן הבחינה הסביבתית, בנייה עתידית במתכונת של חלופה 4, הכוללת בנייה על חלק משטחן של בריכות המלח, הינה חלופה אנטי סביבתית במוצהר! עם השנים הפך שטחן של בריכות המלח לנכס אקולוגי ייחודי שאין כמוהו באזור כולו. למיטב ידיעת מרשתי, רבים מתושבי עתלית מכירים ומוקירים נכס יקר זה ואנו סבורים כי ניתן להופכו לאתר טבע ותיירות ולשמרו במצבו הנוכחי כחלק מהשטח הפתוח שבין היישוב לים.
 4. עוד ידוע למרשתי, כי חלופה 4 – היא התכנית הנבחרת – טומנת בחובה בעיה חמורה נוספת הנובעת מן העובדה כי על פי תכנית זו מיקום תחנת הרכבת יועתק קילומטר צפונה ממיקומו הנוכחי. זאת כאשר הנהלת רכבת ישראל לא נתנה לכך אישורה ואף לא עודכנה ו/או שותפה בהחלטה זו.
יודגש, כי הפקדתה של תכנית הכוללת שינוי תוואי מסילת ברזל ללא שיתופה של "רכבת ישראל", וללא קבלת חוות דעתה – נוגדת את הוראות תמ"א 23 – תכנית המתאר הארצית למסילות ברזל.
 1. בנוסף לכך, על אף התשובה שנתקבלה מעו"ד מינגלגרין מתאריך 23.1.07, על פי המידע שבידי מרשתי, הליך שיתוף הציבור בבחירת התכנית האסטרטגית, אכן נקטע באיבו. מרשתי מבקשת עדויות מובהקות לטענה שהעלתה עו"ד מינגלגרין במכתבה לפיה התכנית האסטרטגית לעתלית תוכננה ונעשתה בשיתוף הציבור לכל אורך הדרך.
 2. כמו כן, מרשתי חוזרת על עמדתה אשר טרם זכתה למענה ענייני ולפיה החלופה המוצאת ביטוייה בתכנית חכ/708, הוצגה לציבור על ידי משרד אדריכלים הנגוע לכאורה בניגוד עניינים חמור (ר' בעניין זה פניותינו שבסימוכין).
 3. לאור כל זאת, מתריעה מרשתי כי באם אכן תופקד תוכנית חכ/708, מבלי ליישב את הבעיות הקשות הנובעות ממנה, תנקוט מרשתי בהליכים משפטיים במטרה לבטלה.
 4. אשר על כן מבקשת מרשתי לברר האם מודע אדוני לכשלים האמורים, וכיצד יש בכוונת המועצה להמשיך לפעול בעניין זה.
 
 
 
בכבוד רב,
עמית ברכה, עו"ד
 
העתקים:
 1. מר מיכה לינדנשטראוס, מבקר המדינה
 2. מר יגאל שחר, הממונה על המחוז
 3. אדריכל אדם קולמן, מתכנן המחוז
 4. גב' נורית שטורך, מתכננת מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה
 5. גב' ב חווה להב, החברה להגנת הטבע
 6. עמותת "כחול-ירוק"
 7. גב' ורד הרמנוף, רכבת ישראל
[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com